Рубрики
Пользователю

«Труды ученых ПГУ для науки и образования»: библиографический обзор

Важным ресурсом, в повышении качества информационного и образовательного уровня в учебной и практической деятельности преподавателя и студента в вузе, является учебная и научная литература, подготовленная в соответствии с учебным курсом, планом и спецификой вуза. В данном обзоре отражены труды ученых ПГУ, по всем отраслям знаний, позволяющие студенту, преподавателю, научному работнику, магистранту, использовать представленный материал в учебном процессе, и добиваться определенных задач и целей, в формировании специалиста нового типа, активно осваивающего свою профессиональную область.

•    Білім
•    Образование
Предлагаемая книга составлена на трех языках : казахском, русском и английском. Жұматаева, Е. «Рухы биік тұлғалар» / Е. Жұматаева, Р. Ж. Қадысова. – Новосибирск : Талер-Пресс, 2007. – 334 с. Бұл ғылыми-публицистикалық басылымда авторлар Мұхтар Ғалиұлы Арын мен Ерлан Мұхтарұлы Арынның рухани сабақтастығы туралы біліми мен ғылыми кеңістікке қосқан үлестері және олардың ғылыми еңбектеріне сүйене отырып жіті талдап, өздерінше тұжырым жасаған.Әке мен баланың парасат-бағамдарының отансүйгіштік және «Өзіңді өзің сыйласың, жат жанынан түнілер» деген тенденцияларының түп тамыры этникалық тектіліктің көрсеткіші екені аталған еңбекте жан-жақты сипатталғаны байқалды. Ерлан Мұхтарұлы – әке жолын ғылыми тұрғыда отандық ғаламдық кеністікте алға дамытушы тұлға. Осындай сүбелі еңбектің кұрылымдық маңызы кітапта сала-саласымен талдау-жинақтау, жіктеу, сонылықты табу секілді амал-тәсілдермен зерделенген. Ерлан Мұхтарұлының С. Торайғыров атындағы ПМУ-іне келгелі бес жыл, осы аз уақытта үлгерген рухани бастамаларына авторлар ғылыми бағам, пайым жасаған. Кітаптың әке мен бала арасындағы рухани сабақтастықтың ұдайы даму қағидалары зиялы қауым өкілдеріне үлгі және ізгіліктің көрсеткіші.
Кертаева, Г. К. Основы педагогической деонтологии : [учеб. пособие] / Г. М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 286 с. Предлагаемое учебное пособие включает в себя материалы курса «Основы педагогической деонтологии». Пособие состоит из двух разделов информационно-теоретического и диагностического. Педагогическая деонтология относительно новая наука, поэтому в первом разделе более конкретно изложен сущностный аспект. Учебное пособие предназначено для учащихся колледжей, студентов педагогических специальностей  вузов, магистрантов, аспирантов, соискателей ученых степеней, учителей общеобразовательных школ, преподавателей колледжей и высших учебных заведений.
Криворучко, В. А. Профильное обучение информатике : проблемы и перспективы : [монография ] / В. А. Криворучко. –Павлодар : Кереку, 2008. – 256 с. В монографии рассмотрены научно-педагогические основы профильного обучения информатике в средней школе, проблемы содержания и разработки учебно-методического обеспечения и перспективы его развития в Казахстане в условиях перехода на 12-летнее обучение. Работа предназначена руководителям учреждений образования, научным работникам, учителям информатики, аспирантам, магистрантам и студентам.
•    Ғылымтану
•    Науковедение  
Сәтбаевтану: хрестоматия / Қураст. : Р. С. Арын, Р. Ж. Қадысова, Қ. Ә. Малғаждаров, Ә. Ә. Сабданбекова. – Павлодар : Кереку, 2009. – 302 б.
Хрестоматия составлена на казахском и русском языках.
Аталмыш кітап оқу хрестоматиясы түрінде құралған. Мұнда академик Қ. И. Сәтбаевтің тарих, археология, мәдениеттану, филология салаларын негізгі еңбектері, сонымен қатар атақты ғалым жайлы кейбір құжаттар, материалдар және мақалалар жинақталған.
Бұл кітап тарих, археология, мәдениеттану және филология мамандықтарының студенттеріне, мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне және осы тақырыпқа қызығушылық білдіруші барлық көпшілік оқырман қауымға арналған.
   •    Журналистика  
Бижан, Қ. Ж. «Дала уалаяты» газеті 1888-1902 : жеке тұлға және қоғам : [монография] / Қ. Ж. Бижан. – Павлодар : Кереку, 2010. – 307 б. «Дала уалаяты газеті 1888-1902 «Жеке тұлға адам» тақырыбы бойынша жазылған монографияда» «Дала уалаяты» газетінін 1888-1902 жылдар аралығындағы материалдары негізінде 221 санына зерттеу жасалынған. Ғылыми еңбекте солардың бәрі адамның шыққан тегін, өскен ортасын білуге, отбасының тәрбиесіне мән беруге, бейғамдық психологиядан арылудың амалдарын нұсқайтыны ғылыми тұрғыда дәйектеледі. Газетте ел мен жерді қастерлеп, салт-дәстүрге берік болуға және осылардың негізінде қазақ ділі мен дінін, халық деген қасиетті ұғымды жоғалтпай көздің қарашығындай сақтауға пәрмені бар мәтіндер жарияланғаны айғақталады. Бұл материалдар ақыл мен аңғалдық пен жалғандық, қайырымдылық пен зұлымдық, тапқырлық пен дәрменсіздік, қайрат пен жасықтық арақатынастарындағы дүниетаным қайшылықтарын аңғаруға бағытталған. Пәрменді оқиғаларға құрылған бай сюжеттер жеке тұлғаны білімділікке, ел болудың амалдарын іздестіруге бейімдейді. Адамның өсуіне, қалыптасуына тірек болатын елсүйгіштік, достыққа беріктік, ынтымақшылдық, байқампаздық және сергектік қаситтерді сана-сезімге ұялатудың ықпалды амалдары ұлттық құндылықтардан бастау алатындығы монографияда ғылыми-танымдық деңгейде зерделенеді.
•    Ақпараттану
•    Информатика  
Егоров, В. В. Visial Basis в примерах и задачах./ В. В. Егоров, В. В. Криворучко, Н. Н. Шпигарь. – Новосибирск : Новосиб. книжное изд-во, 2009. – 202 с. В книге разобрано более 100 заданий на составление проектов  по всем темам издания «Visial Basis»для студентов и школьников» этих же авторов, выпущенных в 2007г. в этом издательстве. Задания распологаются в порядке сложности, начиная от простейших примеров до создания приложений работы с графикой и мультимедиа, которые наглядно демонстрируют возможности визуалного стиля программирования. На прилагаемом компакт-диске находятся исходные тексты программ. Книга предназначена для учителей информатики, студентов, школьников и широкого круга читателей, самостоятельно изучающих программирование.
Криворучко, В. А. Основы Flash-технологий / В. А. Криворучко, О. П. Заречная, Н. Н. Шпигарь. – Алматы : Білім, 2009. – 158 с. В книге «Основы Flash-технологии» описаны возможности пакета Мacromedia Flash MX позволяющие создать анимированные и интерактивные мультимедийные приложения. Представленный в ней материал изложен в компактной и доступной для усвоения форме, сопровождается примерами решения задач, заданиями для самостоятельной работы, выполнение которох позволит учащимся творчески применить полученные знания и использовать приобретенные навыки для реализации своих мультимедийных проектов. Книга предназначена учащимся старших классов для изучения курсов по выбору в профильном обучении информатики, будет полезна преподавателям вузов, учителям информатики и студентам для изучения соответствующих спецкурсов и всем желающим самостоятельно овладеть основами Flash-технологий.
•    Жаратылыстану ғылымдары
•    Естественные науки
Гончаров, С. С. Методические аспекты изучения алгебраических систем в высшем учебном заведении : [монография] / С. С. Гончаров, Б. Н. Дроботун, А. А. Никитин. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т., 2007. – 251 с. В работе предлагаются научно-методические подходы к изучению понятия алгебраическая система в высших учебных заведениях, разработанные и апробированные авторами в процессе многолетнего преподавания дисциплин логико-алгебраической ориентации в ряде университетов России и Казахстана. Раскрывая суть понятий, сопутствующих изучению базового понятия «алгебраическая система», таких как изоморфизм, эквивалентность, гомоморфизм, конгруэнтность, подсистема, фактор-система и других, авторы выделяли технологии и конструкции канонического характера и, демонстрируя их универсальную применимость, способствовали формированию представлении о методологическом и методическом потенциале современной математики и специфике его применения в процессе математического познания. Авторы адресуют работу преподавателям ВУЗов, студентам и аспирантам, которые связывают свою будущую деятельность с преподаванием логико-алгебраических дисциплин, и лицам заинтересованным в углубленном самостоятельном изучении алгебры и математической логики.
Гончаров, С. С. Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений : В 2-х ч. : [монография.] / С.С.Гончаров, Б. Н. Дроботун, А. А., Никитин. – Новосибирск, 2008. – 222 с. В работе предлагаются научно-методические подходы к изучению концепции «Логическое исчисление в высших учебных заведениях». Основное внимание уделяется изучению алгебраических и алгоритмических свойств базовых исчислений математической логики – исчислению высказываний и исчислению предикатов. Отражая свои методические позиции, а также стремясь обеспечить доступность работы для широкого круга читателей, авторы предприняли опыт мотивационного изложения материала, органически сочетающего в себе теорию, практику и методику изучения. Авторы адресуют свою работу преподавателям ВУЗов, аспирантам и студентам, связывающим свою будущую деятельность с преподаванием математики в общеобразовательных учреждениях среднего и высшего уровня, а также лицам, заинтересованным в углубленном самостоятельном изучении алгебры и математической логики.
Камкин, В. А. Растения Баянаульского государственного национального природного парка : [монография ] / В. А. Камкин, А. Б. Каденова, Е. В. Камкина. – Павлодар : Кереку, 2009. – 477 с. В монографии приводятся краткие природно-климатические условия района произрастания растений, дается систематический, биологический и экологический состав флоры, излагается ботаническая характеристика 518 видов высших растений, выявленных на территории Баянаульского государственного национального природного парка, относящихся к 4 отделам, 6 классам, 72 семействам, 265 родам. Рассматриваются 10 видов антропогенных воздействий на растительность: пирогенное, пастбищное, сенокосное, селитебно-промышленное, транспортное, земледельческое, гидротехническое, лесохозяйственное, рекреационное, химическое. Предлагаются возможные меры по сохранению биоразнообразия флоры парка. Отдельно даны алфавитные указатели таксонов на латинском и русском языках. Книга предназначена для   ботаников, биологов, экологов, специалистов сельского и лесного хозяйств, преподавателей вузов, магистрантов,студентов, учащихся школ, любителей природы.
Флора и растительность Баянаульского государственного национального природного парка : [монография.] / А. Б. Каденова, В. А. Камкин, Н. Т. Ержанов, Е. В. Камкина. – Павлодар : Кереку, 2008. – 383 с. В книге приводится конспект флоры, включающий 518 видов высших растений, зарегистрированных на территории Баянаульского   государственного национального природного парка.Рассматриваются 8 основных экосистем : леса, заросли кустарников, кустарниковые степи, солонцы и солончаки, луга, водоемы и антропогенно-трансформированные участки. Дается характеристика широко распространненых  растительных сообществ Баянаульского парка. Излагаются морфолого-биологические, экологические и хозяйственные особенности растений, участвующих в строении растительных сообществ. Предназначен для ботаников, биологов, экологов, специалистов сельского и лесного хозяйств, преподавателей, студентов, любителей природы.
•    Техникалық ғылымдар
•    Технические науки  
Говорун, В. Ф. Переходные процессы в электроэнергетике : [учеб.пособие.] / В. Г. Говорун. – Павлодар, 2009. – 118 с.
В учебном пособии изложены методические основы познания физических переходных процессов, протекающих при симметричных и несимметричных коротких замыканиях. 
Учебное пособие предназначено студентам 2 и 3 курсов специальности «Электроэнергетика» для помощи при выполнении самостоятельной работы, формировании структуры и организации эффективной работы над основными разделами курса. Пособие может быть использована магистрантами и докторантами электроэнергетических специальностей, а также иженерно -техническими работниками, занимающихся вопросами проектирования и расчетов для автоматического регулирования и управления в электрических системах.
Олжабаев, Р. О. Технологиялық қондырғылар: [оқулық] / Р. О. Олжабаев. – Астана : Арман-ПВ, 2009. – 232 с.
Технологиялық қондырғылар және косалқы құрал-жабдықтар жүйесі қарастырылған, олардың бөлшектерін құрастыру мен орналастыруда жіберілетін ауытқулардың және элементарлық қысқыш құралдар мен тетіктердін конструкциялары берілген.
Ұсынылып отырған оқу құралы орта кәсіпорындарының машина жасау мамандықтарының оқушыларына арналған.
Ордабаев, Е. Автомобиль моторының теориясы : оқулық / Е. Ордабаев.-Астана : Арман-ПВ, 2009. – 124 с. Оқулық автомобиль көлігінде қолданылатын піспекті іштен жану моторының жұмыс циклін талдауға арналған. Бензин моторы мен дизельде өтетін процестердің термодинамикалық негізі, нақты цикл ерекшеліктері, мотордың қуатына, отын үнемділдігіне және улағыштығына әсер етуші факторлар зерделенген. Жүрдек мотордың негізі жұмыстық сипаттамалары сарапталған. Кітап көлік, жол-құрылыс машиналары және агротехника саласында мамандар даярлау үшін қажет.
Утегулов, Б. Б. Основы электробезопасности : учеб. пособие для студентов спец. 050718-Электроэнергетика по выполнению лабораторных работ / Б. Б. Утегулов, А. Б. Утегулов, А. Б. Уахитова. – Павлодар, 2009. – 91 с. Учебное пособие содержит указания по выполнению лабораторных работ студентами, а также описание лабораторных работ, каждое из которых содержит краткие теоретические сведения, указания по проведению экспериментов, рекомендации по анализу результатов экспериментов и контрольных вопросов. Учебное пособие может быть полезно студентам, магистрантам, аспирантам и инженерно-техническим работникам электротехнических специальностей. Научная библиотека ПГУ им. академика С. Бейсембаева предоставляет возможность получить более полную информацию об изданиях, имеющихся в фонде библиотеки, по электронному каталогу, а также по ежемесячным выпускам бюллетеня «Новые книги» и «Ежегоднику книги НБ ПГУ» которые представлены на образовательном портале ПГУ им. С. Торайгырова в рубрике «Пользователю библиотеки».