Categories
Пайдаланушы

ToU профессор-оқытушылар құрамының еңбектері

Кітаптар

1. Адилова, В. Х. Научная организация труда школьника как будущего специалиста : учебная программа фак. курса и метод. рекомендации / В. Х. Адилова, Е. Т. Ержанов, Р. Х. Шаймарданов. – Павлодар : Кереку, 2017. – 119 с. – ISBN 978-601-238-771-1 :

2. Адилова, В. Х. Технология обучения культуре интеллектуального труда будущих специалистов : учебное пособие / В. Х. Адилова. – Павлодар : Кереку, 2017. – 189 с. – ISBN 978-601-238-772-8

3. Адилова, В. Х. Формирование культуры и интеллектуального труда будущих специалистов: теория, технология, практика : монография / В. Х. Адилова. – Павлодар : Кереку, 2017. – 287 с. – ISBN 978-601-238-774-2

4.Артыкбаев, Ж. О. Лекции по философии истории : учебное пособие. Ч. 1 / Ж. О. Артыкбаев. – Алматы : ССК, 2017. – 304 с. – ISBN 978-601-240117-2

5. Бижан, Ж. Қ.Павлодар облыстық теледидары: журналистика кеңістігінде [Текст] : монография / Ж. Қ. Бижан, Е. Е. Тәткен. – Алматы : ССК, 2017. – 180 б. – ISBN 978-601-310-986-2

6. Дін және қазіргі замандағы жаһандық үрдістер [Текст] = Религия и глобальные процессы современности : Қ. Ш. Шүлембаевтың 80 жылдығына арналған респ. ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары / ред. А. А. Өрсариев. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2017. – 320 б. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. – ISBN 978-601-238-696-7.

7. Зейнулина, А. Ф. Сөз табиғаты [Текст] : оқулық / А. Ф. Зейнулина, Т. Қ. Қасенова. – Алматы : ССК, 2017. – 432 б. – ISBN 978-601-310-587-1

8. Леньков, Ю. А. Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы [Текст] : [оқу құралы] / Ю. А. Леньков, А. К. Ашимова. – Алматы : Эверо, 2017. – 196 б. – ISBN 978-601-310-467-6

9. Мергалиев, Д. М. Фольклорные традиции в искусстве : монография / Д. М. Мергалиев. – Almaty : ССК, 2017. – 133 с. – ISBN 978-601-310-676-2

10. Мергалиев, Д. М. Оркестровое музицирование : учебное пособие / Д. М. Мергалиев. – Алматы : ССК, 2017. – 122 с. – ISBN 978-601-310-659-5

11. Мергалиев, Д. М. Освоение игры на аккордеоне : учебное пособие / Д. М. Мергалиев. – Алматы : ССК, 2017. – 90 с. – ISBN 978-601-310-661-8

12. Рындин, В. В. Сборник опубликованных научных работ по термодинамике, газовой динамике, теории ДВС и физике : (выпуск приурочен к 70-летию автора) / В. В. Рындин. – Павлодар : ПГУ, 2017. – 597 с.

13. Сапаров, К. Т. Топонимика региона – как основа восстановления и развития ландшафтов Павлодарского Прииртышья : учебное пособие / К. Т. Сапаров, А. Е. Егинбаева. – Алматы : Эпиграф, 2017. – 168 с. – ISBN 978-601-310-951-0

14. Сапаров, Қ. Т. Баянаула топонимикасы. (Ғылыми-танымдық зерттеулер) : [монография] / Қ. Т. Сапаров. – Алматы : Эпиграф, 2017. – 316 б. – ISBN 978-601310-952-7

15. Саринова, А. Ж. Автоматтандырылған жүйелер бақылаудың базалық берілгендері жобалауы [Текст] : оқу-әдістмелік құралы / А. Ж. Саринова. – Алматы : Эверо, 2017. – 99 б. – ISBN 978-601-327-087-6

16. Тоқтағанов Төлеуғазы Төкілұлы = Токтаганов Тюлеугазы Токилович : биобиблиографиялық көрсеткіш / ред. С. А. Исамадиева ; құраст.: Т. В. Супрунова, Г. К. Кайсина, Т. А. Макаренко. – Павлодар : Кереку баспасы, 2017. – 42 б. – («ПМУ ғалымдары» сериясы). – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.

17. Туған жер – менің тарихым, менің мәдениетім, менің туған өлкем = Туған жер – моя история, моя культура, мой край : өңірлік ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары, 24 мамыр2017 жыл / ред. Б. Ж. Бақауов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2017. – 87 б. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. – ISBN 978-601-267-449-1

18. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 1. – 2017. – 497 б. – ISBN 978-601-238-700-1

19. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 2. – 2017. – 521 б. – ISBN 978-601-238-701-8.

20. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 3. – 2017. – 465 б. – ISBN 978-601-238-702-5

21. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 4. – 2017. – 502 б. – ISBN 978-601-238-703-2

22. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 5. – 2017. – 535 б. – ISBN 978-601-238-704-9

23. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халық. ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 6. – 2017. – 453 б. – ISBN 978-601-238-705-6

24. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 7. – 2017. – 417 б. – ISBN 978-601-238-706-3

25. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 8. – 2017. – 447 б. – ISBN 978-601-238-707-0

26. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 9. – 2017. – 464 б. – ISBN 978-601-238-708-7

27. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 10. – 2017. – 372 б. – ISBN 978-601-238-709-4

28. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 11. – 2017. – 449 б. – ISBN 978-601-238-740-7

29. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халық. ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 12. – 2017. – 425 б. – ISBN 978-601-238-741-4

30. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 13. – 2017. – 325 б. – ISBN 978-601-238-742-1

31. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 14. – 2017. – 565 б. – ISBN 978-601-238-743–8

32. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 15. – 2017. – 464 б. – ISBN 978-601-238-744-5

33. XVII Сәтбаев оқулары = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 16. – 2017. – 547 б. – ISBN 978-601-238-745-2

34. XVII Сәтбаев оқулары [Текст] = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 17. – 2017. – 464 б. – ISBN 978-601-238-746-9

35. XVII Сәтбаев оқулары [Текст] = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 18. – 2017. – 456 б. – ISBN 978-601-238-747-6

36. XVII Сәтбаев оқулары [Текст] = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 19. – 2017. – 345 б. – ISBN 978-601-238-748-3

37. XVII Сәтбаев оқулары [Текст] = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.Т. 20. – 2017. – 343 б. – ISBN 978-601-238-749-0

38. XVII Сәтбаев оқулары [Текст] = XVII Сатпаевские чтения : жас ғалымдар, магистранттар, студ. мен мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми конф. материалдары / ред.: А. А. Өрсариев, Н. Т. Ержанов. – Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Мәтін қазқ, орыс тілдерінде.Т. 21. – 2017. – 290 б. – ISBN 978-601-238-750-6